แขนงวิชาการโฆษณา

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3012501 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Advertising and Consumer Behavior) 3 (2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางแผนสร้างสารโฆษณา วิเคราะห์จิตวิทยาผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจในการซื้อสินค้า และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะห์ผู้บริโภคในฐานะผู้ผลิตสารโดยมีเป้าหมายเพื่อการจูงใจ การนำเอากฎเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเป็นกลวิธีในการสื่อสารงาน
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

3012502 การเขียนบทโฆษณา
(Creative Copy Writing) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบทโฆษณา กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์กลยุทธ์สร้างสารโฆษณา โดยถ่ายทอดความคิดและเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม   เข้าใจชัดเจน  จดจำง่ายและน่าสนใจ ฝึกเขียนบทโฆษณาสำหรับสื่อประเภทต่างๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013503 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
(Advertising Creativity and Production) 3 (2-2-5)
ศึกษาการกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดสู่ชิ้นงานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพและ/หรือข้อความโฆษณาสำหรับสื่อประเภทต่างๆ ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของกลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อแต่ละประเภท ปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานโฆษณา

3013504 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
(Camping for Advertising) 3 (2-2-5)
ความรู้ทั่วไปในการรณรงค์โฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงค์การโฆษณา การกำหนดวัตถุประสงค์การตลาด และการโฆษณา การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการโฆษณา องค์ประกอบในการ
วางแผนรณรงค์การโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนรณรงค์การโฆษณาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ และความต้องการของตลาด

3013505 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนองานโฆษณา
(Advertising Presentation Technique) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีและหลักการจูงใจผู้บริโภค รวมทั้งเทคนิคการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการโน้มน้าวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ถึงการนำแผนงานโฆษณามานำเสนอ โดยใช้อุปกรณ์มาประกอบการนำเสนอ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ขณะเดียวกันศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ตลอดจนศึกษาถึงความแตกต่างของอุปกรณ์แต่ละชนิด เพื่อให้กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลสามารถสื่อความหมายได้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013506 การวิจัยโฆษณา
(Advertising Research) 3 (2-2-5)
ศึกษาความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโฆษณา เทคนิคการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานโฆษณา เช่น การสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นกระบวนการ ตลอดจนฝึกฝนทดลองออกแบบวิจัยโฆษณา

3013507 การผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
(Print Media Production for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบ การจัดทำดัมมี่ เทคนิคในการเตรียมและผลิตสื่อจริง โดยมีการสมมติกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตต่างๆ ในรูปแบบของสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

3013508
การผลิตงานโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Media Production for Advertising)
3 (2-2-5)
ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อคอมพิวเตอร์ การกำหนดเสียง ภาพ มุมกล้อง การตัดต่อภาพรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคในการเตรียมและผลิตสื่อจริง โดยมีการสมมติกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตงานโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013509 การถ่ายภาพงานโฆษณา
(Advertising Photography) 3 (2-2-5)
ศึกษาถึงส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับแสง การกำหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้อง และส่วนประกอบเพื่อให้สามารถสื่อความหมาย และแนวความคิดตามเจตนาของผู้ส่งสารได้ รวมทั้ง ศึกษาหลักการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้ในงานโฆษณา เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง สี มุมกล้อง ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานโฆษณา

3013510 สัมมนาการโฆษณา
(Seminar in Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนาการโฆษณา เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรค ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกจัดสถานการณ์จำลอง และ สถานการณ์จริงในการสัมมนาการโฆษณา

3013511 โครงการพิเศษเพื่องานโฆษณา
(Special Project in Advertising) 3 (2-2-5)
การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาบูรณาการ เพื่อจัดทำโครงการพิเศษด้านการโฆษณา ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยมีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำปรึกษาและประเมินผล

3013512 กราฟิกเพื่องานโฆษณา
(Graphics for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคนิคในการสร้างภาพกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ การใช้สี แสง เงา จากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อออกแบบกราฟิกในงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013513 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(Advertising and Sale Promotion) 3 (3-0-6)
ศึกษากระบวนการส่งเสริมการขายและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่สัมพันธ์กับการโฆษณาและวิธีการส่งเสริมการขาย วงจรชีวิตสินค้าที่
สัมพันธ์กับการส่งเสริมการขาย การนำการโฆษณามาใช้ร่วมกับเทคนิคและเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่กระทำต่อผู้บริโภค ผู้จำหน่ายและพนักงานขาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาการส่งเสริมการขายกับงานโฆษณา

3013514 ธุรกิจงานโฆษณา
(Advertising Business) 3 (3-0-6)
บทบาทการโฆษณาสินค้าในระบบเศรษฐกิจเสรี หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการโฆษณาและวิเคราะห์วิจัยผู้บริโภค หลักการสื่อสารธุรกิจและการตลาด สื่อที่ใช้ในงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนและตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา การวางจุดประสงค์การเลือกยุทธวิธีและหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสื่อ ความแตกต่างของสื่อและลักษณะของสารที่ใช้กับสื่อแต่ละชนิด

3013515 ภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณา
(English for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์และวลีที่จำเป็นต้องใช้ในงานโฆษณา อาทิ การวางแผน การผลิตงาน การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจงานโฆษณา สื่อโฆษณา ฯลฯ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพทางการโฆษณา

3013516 การวางแผนสื่อโฆษณา
(Advertising Media Planning) 3 (3-0-6)
ศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสื่อโฆษณา กระบวนการในการวางแผนสื่อโฆษณา การตัดสินใจเลือกใช้และซื้อสื่อเพื่องานโฆษณา โดยการเรียนรู้และวิเคราะห์จุดดีและจุดด้อยของสื่อแต่ละประเภท ตลอดจนการวางกลยุทธ์เลือกซื้อสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของสินค้า รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภท และศึกษากฎเกณฑ์ข้อบังคับในการวางแผนสื่อโฆษณา เพื่อให้ข้อมูลของสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013517 การบริหารงานโฆษณา
(Advertising Management) 3 (3-0-6)
ศึกษาผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการด้านการโฆษณา การวางแผนงานโฆษณา การบริหารงานโฆษณาเฉพาะกิจ การวิเคราะห์และประเมินผลงานโฆษณาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ลักษณะโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณาและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับผู้โฆษณา

3013518 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
(Event Marketing Management) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎี วิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างกระแสความสนใจของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ ตลอดจนกลยุทธ์การเลือกเครื่องมือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทางการตลาด

3012201 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
(Interpretation of Current Affairs of Communication) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาทและวิธีการเสนอข่าวสารของสำนักข่าวต่าง ๆ เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่อสาร

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013519 การสร้างสรรค์ตราสินค้าเพื่องานโฆษณา
(Brand Creation for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาโครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของตราสินค้า แนวคิดและหลักการสร้างสรรค์ตราสินค้า ยุทธวิธีการสร้างสรรค์ตราสินค้า การวางกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าในงานโฆษณา ปัจจัยของการสื่อสารตราสินค้าในงานโฆษณา การโฆษณาตราสินค้า กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ตราสินค้ากับงานโฆษณา

3013520 การออกแบบเว็บไซด์เพื่องานโฆษณา
(Webpage Design for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ และการสร้างเว็บไซด์เพื่องานโฆษณาสินค้าและบริการ โดยกระจายสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลก (World Wide Web) รวมทั้งการออกแบบชิ้นงานที่มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายทั่วโลก โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

3013521 การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลงานด้านการโฆษณา
(Study and Analysis of Advertising Master Piece) 3 (2-2-5)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของการผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ ตลอดจนกลยุทธ์ของการโฆษณาที่ประสบผลสำเร็จ

3013522 การโฆษณากับสังคม
(Advertising and Society) 3 (3-0-6)
ศึกษาถึงบทบาท อิทธิพลของการโฆษณาที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจรรยาบรรณนักโฆษณา การควบคุมดำเนินงานโฆษณาโดยรัฐ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์จริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโฆษณาที่ควรมีต่อสังคม

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013523 ศึกษาโฆษณาร่วมสมัย
(Survey in Contemporary Advertising) 3 (3-0-6)
ศึกษางานโฆษณาร่วมสมัย เพื่อให้เข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงานโฆษณากับปริบทต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ด้านการโฆษณา

3013524 ประเด็นศึกษาด้านการโฆษณา
(Advertising Issues Study) 3 (3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ แนวโน้ม ทิศทางและจริยธรรมในการโฆษณา จากผู้ที่มีความรู้และปฏิบัติงานอยู่ในสาขาวิชาชีพโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง โดยนำกรณีศึกษามาฝึกหัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการโฆษณา

3013525 การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา
(Marketing Analysis for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์การตลาด อาทิ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและโอกาส  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การนำผลการวิจัยด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานโฆษณาและแก้ปัญหาการสื่อสารด้านการตลาด

3013526 การโฆษณาระหว่างประเทศ
(International Advertising) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทและความสำคัญของการโฆษณาระหว่างประเทศต่อธุรกิจข้ามชาติ กลยุทธ์และการวางแผนงานโฆษณาระหว่างประเทศ อาทิ กลยุทธ์การสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อ การวิจัยข้ามชาติ รวมถึงการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทตัวแทนโฆษณา

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ข้ามชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจข้ามชาติ ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศเป้าหมายที่ธุรกิจข้ามชาติดำเนินกิจการอยู่

3013527 การโฆษณาสำหรับธุรกิจบริการ
(Advertising for Service Business) 3 (2-2-5)
ความแตกต่างระหว่างการโฆษณาสินค้าและการโฆษณาธุรกิจบริการ ลักษณะของธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน ประกันชีวิต/ประกันภัย ธนาคาร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกลวิธีของการโฆษณาธุรกิจบริการทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์และการใช้สื่อโฆษณา การเตรียมการและการจัดทำโฆษณาสำหรับธุรกิจบริการ

3013528 การจัดกิจกรรมพิเศษ
(Event Marketing) 3 (2-2-5)
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน การดำเนินงาน การสรุป และการประเมินผล การจัดกิจกรรมพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา การนำเสนอการเปิดตัวสินค้าและบริการ การเลือกพื้นที่ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย สินค้า สภาพที่ตั้ง วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจ การเลือกใช้อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้

3013529 แอนนิเมชั่นเพื่องานโฆษณา
(Animation for Advertising) 3 (2-2-5)
ศึกษาวิธีการสร้างภาพ 3 มิติ รวมทั้งกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนำไปใช้ในงานโฆษณา

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013530 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
(Political Advertising and Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาขอบเขต บทบาทและความสำคัญของการใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ขององค์การทางการเมืองและนักการเมือง เพื่อประโยชน์ทางการเมืองในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การสร้างภาพลักษณ์ การลงประชามติ และการประชาพิจารณ์ รวมทั้งศึกษาการนำแนวคิดทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในทางการเมืองด้วย

3013531 การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่
(Advertising and New Media) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ อาทิสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย ซีดีรอม ป้ายอิเล็กทรอนิกส์กลางแจ้ง วิดีโอโปรเจคเตอร์ รวมถึงสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ โดยประยุกต์ลักษณะของสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ