แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3012301 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(Script Writing for Broadcasting) 3 (2-2-5)

ศึกษาหลักการ รูปแบบ และขั้นตอนการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การค้นคว้าข้อมูล การวางแผน การคิดอย่างสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของการเขียนบทรายการ และฝึก เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ

3012302 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(Radio and Television Programming Management)
3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการจัดรายการ ลักษณะงานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักการจัดผังรายการออกอากาศประจำเดือน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดรายการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้เปรียบสถานีคู่แข่งขัน ฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013303 การวิจัยวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(Broadcasting Research)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิจัยนิเทศศาสตร์) 3 (2-2-5)
ศึกษาความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น การสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นกระบวนการ ตลอดจนฝึกฝน ทดลอง ออกแบบวิจัยด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3013304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
(Radio Production) 3 (2-2-5)
ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมข้อมูลการผลิตไปจนถึงการนำเสนอรายการ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงตามขั้นตอน

3013305 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
(Basic Television Production) 3 (2-2-5)
ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ อย่างมีขั้นตอน นับตั้งแต่การเตรียมการผลิตไปจนถึงการนำเสนอรายการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ หลักการถ่ายภาพวิทยุโทรทัศน์ มุมกล้อง การจัดการด้านสี และแสง การตัดต่อขั้นพื้นฐาน รวมถึงฝึกปฏิบัติการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013306 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
(Advance Television Production)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น)
3 (2-2-5)
ศึกษาเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ ในขั้นที่สูงขึ้นการพัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจุดเด่นของรายการอันนำไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน เน้นการปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในและนอกสถานที่ เริ่มตั้งแต่การเขียนโครงงาน การผลิตรายการ ตลอดจนการประเมินผลรายการอย่างเป็นรูปธรรม

3013307 กราฟิก และการตัดต่อเพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์
(Graphic and Editing for Broadcasting) 3 (2-2-5)
ศึกษาความรู้ แนวคิดทางด้านการออกแบบ การใช้สี เส้น รูปทรง ตัวอักษร สัญลักษณ์ การสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ หลักการตัดต่อโดย เน้นการตัดต่อวีดีทัศน์ทั้งในระบบ Linear และ Non- linear การเสริมแต่งภาพ เสียง และกระบวนการสร้างรายการวีดีทัศน์ออกมาในรูปแบบ VCD และ DVD

3013308 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(News Reporting for Broadcasting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น)
3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการสื่อข่าว การเขียนข่าว การรายงาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การพิจารณาประเด็นข่าว กระบวนการสื่อข่าว รูปแบบข่าวประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติเพื่อนำเสนอทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013309 การแสดงและการกำกับการแสดงทางวิทยุโทรทัศน์
(Acting and Directing) 3 (2-2-5)
ศึกษาเทคนิคการแสดงและการกำกับการแสดงที่ใช้กับวิทยุโทรทัศน์ การแสดงท่าทาง สีหน้า การกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว การพูด การเข้าถึงบทรายการ รวมถึงการกำกับการแสดง ซึ่งใช้ศิลปะการแปรเปลี่ยนความคิดและจุดมุ่งหมายของรายการให้เป็นภาพและเสียงที่ดี

3013310 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์(Radio – Television Studio) 3 (2-2-5)
ศึกษารูปแบบของห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคและวิธีการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอุปกรณ์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3013311 สัมมนาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(Seminar in Broadcasting) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนาด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรค ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกจัดสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริงในการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013312 โครงการพิเศษเพื่องานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์(Special Project in Broadcasting) 3 (2-2-5)
การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาบูรณาการ เพื่อจัดทำโครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยมีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำปรึกษาและประเมินผล

3013313 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
(Business Administration for Broadcasting Management) 3 (3-0-6)
หลักการ ระบบการบริหารงานและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และองค์กรที่ดำเนินงานด้านการกระจายเสียง และการแพร่ภาพ โดยเน้นการจัดการองค์กรการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนควบคุมทรัพยากร การกำหนดแผนหลัก ตารางงาน การประมาณรายได้ รายจ่าย และผลตอบแทนที่ต้องการ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางธุรกิจ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาด้านการบริหารงาน และการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และแนวทางแก้ไข

3013314 วิทยุชุมชน
(Community Radio) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและปรัชญาของวิทยุกระจายเสียงชุมชน วิวัฒนาการและสภาวการณ์ของวิทยุกระจายเสียงชุมชนในสังคมไทยและในระดับสากล ลักษณะเชิงโครงสร้าง บทบาทและผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงชุมชนกับสังคม ตลอดจนฝึกฝนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013315 วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ
(International Broadcasting) 3 (3-0-6)
ศึกษาเปรียบเทียบระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอันสืบเนื่องมาจากการใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎระเบียบทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระดับนานาชาติ

3013316 การประกาศ และการออกเสียงทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
(Announcement Broadcasting) 3 (2-2-5)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงอย่างถูกวิธี เพื่อการพูด การอ่าน การบรรยาย การพากย์ เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้บรรยาย หรือผู้พากย์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งเทคนิคและลีลาการออกเสียงเป็นพิเศษต่าง ๆ เช่น การออกเสียงตามบท การแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียง การพากย์ภาพยนตร์การ์ตูนทางวิทยุโทรทัศน์ การพากย์ภาพยนตร์ชุดทางวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

3013317 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
(Creative for Television Program) 3 (2-2-5)
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ หลักการสื่อความหมายด้วยภาพ โครงสร้างระบบ รูปแบบ และการเล่าเรื่องทางวิทยุโทรทัศน์ หลักการนำเสนอ หลักการเขียนบทและหลักการคิดริเริ่มเพื่อการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013318 ฉาก และวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์
(Scenery and Property for Television Production) 3 (2-2-5)
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฉาก แสง และสี วัสดุประกอบฉากที่ใช้กับงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ การจัดหาวัสดุประกอบฉาก และ ฝึกปฏิบัติจัดสร้างฉาก

3013319 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
(Make -up and costumes) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้แสดงในงานวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาทและเนื้อเรื่อง ฝึกปฏิบัติแต่งหน้า และออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ประกาศ ผู้แสดง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการ

3013320 วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เชิงศิลปวัฒนธรรม (Culture Study of Broadcasting) 3 (3-0-6)
ศึกษาลักษณะเชิงสังคมและวัฒนธรรมของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยอาศัยแนวคิดของกลุ่มวัฒนธรรมศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อต่อสังคม ทั้งระดับจุลภาคและมหภาคและเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข่าวสารและวัฒนธรรมที่บริโภคในชีวิตประจำวันได้

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013321 สื่อประเพณี
(Traditional Media) 3 (3-0-6)
ศึกษาการแสดงแนวประเพณีนิยมของไทย ทั้งในด้านประวัติและสุนทรียะ ฝึกการแสดงขั้นพื้นฐาน เพื่อเรียนรู้ ขนบนิยมและเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงประเภทต่าง ๆ ละครรำ ละครร้อง เสภา โขน รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ตลอดจนเรียนรู้วิธีคิดและประยุกต์ศิลปะการแสดงของไทยมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ชมและสังคมร่วมสมัย

3013322 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(English for Broadcasting) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลัก วิธีการอ่าน แปล และเขียนบทสำหรับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

3013323 วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
(Broadcasting for Education and Development) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อการศึกษาและการพัฒนา เปรียบเทียบการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนา และนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จัดทำโครงการ ผลิตรายการและประเมินผลรายการ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013324 แอนนิเมชั่นเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
(Animation for Broadcasting) 3 (2-2-5)
ศึกษากระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำไปใช้งานทางด้านสื่อสารมวลชนโดยศึกษาสร้างภาพเคลื่อนไหวจากการวาดภาพ การสร้างหุ่น การทำสื่อประสม รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

3013325 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ร่วมสมัย
(Contemporary Radio and Television) 3 (3-0-6)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการของกิจการการสื่อสารต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสื่อสารผ่านวิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี ดาวเทียม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์แนวโน้มของพัฒนาการในอนาคตของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมสมัย

3013326 การวิเคราะห์ และการวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
(Broadcast Analysis and Criticism) 3 (2-2-5)
ศึกษาวิธีการพิจารณาและวิเคราะห์รายการการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดี ฝึกฝนการวิเคราะห์และการวิจารณ์เพื่อให้สามารถนำเสนอทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้

3013327 ดนตรีและเสียงประกอบในงานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน
(Music and Sound Effects in Broadcasting) 3 (2-2-5)
ศึกษาคุณลักษณะ ประเภทของดนตรีและเสียงประกอบ บทบาทและ อิทธิพลของดนตรีและเสียงประกอบที่ใชในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การเลือกใชดนตรีและเสียงประกอบเพื่อสื่อความหมายตามประเภทและรูปแบบรายการตาง ๆ ปฏิบัติการเลือกใช้ ดัดแปลงหรือผลิตเสียงดนตรีและเสียงประกอบ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013328 ละครสำหรับเด็กและเยาวชน
(Drama for Children and Youth) 3 (2-2-5)
ศึกษาวิธีการสร้างและแสดงละครประเภทต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งในรูปแบบละครเพื่อการศึกษาที่เน้นศิลปะและสาระการเรียนรู้และละครเพื่อความบันเทิงที่เน้นการสร้างสรรค์และจินตนาการ สร้างและจัดแสดงละครสำหรับเด็กหรือเยาวชน

3013329 รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต
(Broadcasting Program for Internet) 3 (2-2-5)
หลักการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุและโทรทัศน์ รูปแบบต่างๆ เพื่อออกอากาศทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3013330 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาชุมชน(Radio and Television for Community Development) 3 (2-2-5)
บทบาท และหลักการนำวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาชุมชน มาใช้ในด้านการศึกษา การจัดการ และการผลิตรายการเพื่อการพัฒนาชุมชน การใช้เทคนิคในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

3013331 การสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์
(Creative and Cinematography) 3 (2-2-5)
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และทฤษฎีเบื้องต้นของภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางภาพยนตร์ ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์ เทคนิคการใช้กล้อง ฟิล์ม การเก็บรักษาอุปกรณ์ทางภาพยนตร์ และการกำกับภาพยนตร์