แขนงวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013803 การวิจัยนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Business Communication Arts Research)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิจัยนิเทศศาสตร์) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการวิจัย สถิติในการวิจัยที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่องานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ


3013804 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค
(Business Communication Arts and Consumer Behavior) 3 (3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการวางแผนงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ วิเคราะห์จิตวิทยาผู้บริโภคในสถานการณ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะห์ผู้บริโภคในฐานะผู้ผลิตสารและเป้าหมายในการสร้างเชื่อถือศรัทธา นำเอากฎเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อกลวิธีในการสื่อสารทางธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3012801 หลักการจัดการสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Principles of Management for Business
Communication Arts) 3 (3-0-6)
ลักษณะขององค์การและการบริหารองค์การทางด้านสื่อสารมวลชน วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฏีทางการจัดการ หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับหน้าที่ด้านการจัดการได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การชักนำ และการควบคุม รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การประยุกต์หลักการจัดการสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

3013805 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(English for Business Communication Arts) 3 (2-2-5)
ฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทสนทนา ข่าว สารคดี รายงาน การบรรยาย ฝึกการพูด การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเสนอรายงาน สรุปความจากที่ฟัง ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ เช่น ข่าว โฆษณา บทความ ข่าวจากโทรพิมพ์ ข่าวจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียด ฝึกการเขียนสรุปความข่าว และรายงานข่าว

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013806 การจัดการการตลาดสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Marketing Management for Business
Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและกระบวนการการจัดการการตลาด สำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจแนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งตลาด สถาบันการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวิจัยตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการตลาดต่อสังคม รวมทั้งแนวคิด ทฤษฏีในการจัดการทางการตลาดและการประยุกต์ใช้การจัดการการตลาดกับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

301802 การสื่อสารองค์การสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Organizational Communication for Business Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การ ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลในองค์การ ความขัดแย้งในการทำงาน บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ รวมทั้งการแก้ปัญหาใน
องค์การด้วยการสื่อสาร

3013807 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ สำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ (Persuasive Communication for Business Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาทฤษฏี วิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ โดยการใช้สื่อประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคำนึงถึงองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ให้ผู้รับสารยอมรับและปฏิบัติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

3013808 การบริหารการสื่อสารในองค์การ
(Organizational Communication Management) 3 (3-0-6)
ศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับองค์การ และพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ระบบและรูปแบบการสื่อสารในองค์การ เทคนิคการใช้การสื่อสารเพื่อการจัดการให้การสื่อสารระหว่างองค์การกับผู้รับสารเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลุกค้า หุ้นส่วน รัฐบาล และสาธารณชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3013811 ทักษะในการสื่อสารเจรจาทางธุรกิจ
(Communication Skill for Business Speech) 3 (2-2-5)
ศึกษาทักษะการสื่อสารของมนุษย์จากองค์ประกอบการสื่อสาร ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติการพูด และหรือเจรจาทางธุรกิจ ตลอดจนการเขียนข้อตกลงให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างการสื่อสารในเชิงธุรกิจ

3013809 การวางแผนสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Media Planning for Business Communication Arts) 3 (2-2-5)
ศึกษาการวางจุดประสงค์ การเลือกกลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ การหาประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการซื้อสื่อและใช้สื่อสำหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ตลอดจนประประเมินผลสื่อต่างๆที่ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013810 จิตวิทยาธุรกิจการสื่อสาร
(Business Psychology for Communication) 3 (3-0-6)
ศึกษาความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจการสื่อสาร ความสามารถในการบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คำปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารในการแข่งขันในเชิงธุรกิจสำหรับงานธุรกิจการสื่อสาร การปรับตัวทางสังคม และการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

3013812 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
( Efficiency Development in
Communication Arts Business) 3 (3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต และอุดมการณ์ ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ละการสำรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยมการสำรวจและแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทำงาน วัฒนธรรมในการทำงาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรค และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013813 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(Communication in Local Product Development) 3 (2-2-5)
ศึกษากระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปัญหาของการสื่อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การวางแผนการสื่อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง

3013814 เทคนิคการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน
(Techniques in Training for Mass communication) 3 (3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการและขั้นในการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน ประเภทของการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน เทคนิควิธีการในการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน การเป็นผู้ที่ประสานงานในการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน วิธีการจัดโปรแกรมการคำนวณค่าใช้จ่ายในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน

3013815 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Human Resource Management for Business Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาความเป็นมา ทฤษฏีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยประยุกต์ใช้ในองค์การด้านสื่อสารมวลชน หรือองค์การด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013816 ธุรกิจจำลองเพื่องานนิเทศศาสตร์
(Dummy Business for Communication Arts) 3 (2-2-5)
ศึกษาการจัดตั้งองค์การต่างๆทางด้านสื่อสารมวลชน โดยให้นักศึกษานำทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การด้านสื่อสารมวลชน โดยให้จัดตั้งองค์การธุรกิจสื่อสารมวลชนที่สนใจจำลอง แล้วจัดให้มีการปฏิบัติงานจริงโดยได้รับความเห็นชอบและคำแนะนำจากอาจารย์

3013817 ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Leadership and Quality Management of Team-work for Business Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฏีภาวะผู้นำ ในด้านคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพของงาน การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จริยธรรมของนักบริหาร บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การบริหารความขัดแย้งภายในทีมและระหว่างทีม การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และจูงใจในการทำงานเป็นทีม โดยประยุกต์ใช้กับการทำงานสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

3013818 โครงการพิเศษนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Special Project in Business Communication Arts) 3 (2-2-5)
ให้นักศึกษาทำโครงการพิเศษหรือการศึกษาค้นคว้าทางด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ในความดูแลของอาจารย์และ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013819 สัมมนานิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Seminar in Business Communication Arts) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายและขอบข่ายของงานด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ศึกษากระบวนการ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการแก้ปัญหาในงานด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ฝึกจัดสถานการณ์จำลองในการสัมมนาปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจและฝึกจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ธุรกิจในสถานการณ์จริง

3013820 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
(Human Relations in Organization) 3 (3-0-6)
ศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

3013821 มนุษยสัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์
(Human Relations in Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขต และปัจจัยเพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล คณะ และองค์การที่เกี่ยวข้องในงานนิเทศศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์กับการบริหารงานนิเทศศาสตร์ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยงาน เน้นฝึกทักษะ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในงานนิเทศศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013822 หลักการบัญชีสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Principles of Accounting for
Business Communication Arts) 3 (2-2-5)
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงินเพื่อวัดผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนและธุรกิจ ต่างๆที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจอุตสาหกรรม

3013823 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ(Management Information System for Business Communication Arts) 3 (2-2-5)
ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำหนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013824 การโฆษณาเพื่อการส่งเสริมการขาย
( Advertising and Sales Promotion) 3 (3-0-6)
ศึกษาความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บทบาทของการตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดแผนงานและกลยุทธ์การทำโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์และวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อกำหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ และการประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ศึกษาถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่อสังคมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

3013825 จริยธรรม และกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics and Business Laws for
Business Communication Arts) 3 (3-0-6)
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองค์การนิเทศศาสตร์ธุรกิจและองค์การธุรกิจอื่น เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ รวมทั้งศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญาหนี้และเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้าประกันภัย ตั๋วแลกเงิน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013826 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) 3 (2-2-5)
ศึกษาชนิด ขอบเขต ขั้นตอนและการใช้งานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล แนวทางและกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยและความลับในการใช้งาน การทำการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่งสินค้า กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3013827 การบริหารสำนักงานสื่อสารมวลชน
(Office Management for Mass communication ) 3 (3-0-6)
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน การวางแผนดำเนินการและการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน การจัดสายงานในสำนักงาน การอำนวยการและการควบคุมภายในสำนักงาน การจัดสถานที่ทำงาน การบริหารงานพัสดุ งานสารบรรณ การจัดระบบงาน และระเบียบวินัยปฏิบัติของงานสำนักงาน การนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ในงานสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ