แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013403 การวางแผนและการบริหารงานประชาสัมพันธ์
(Public Relations Planning for Management) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ การติดตามผลและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ โครงสร้างการทำงาน การจัดหน่วยงาน การจัดสรรบุคคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการประชาสัมพันธ์และเป้าหมายของหน่วยงาน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3012401 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
(English for Public Relations) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักการพื้นฐานในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะการเขียนในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ สำนวนที่ใช้ การพูดสำหรับการติดต่อสื่อสาร การฝึกฟัง การอ่านภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารมวลชน

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013404 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Writing for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักและลีลาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่องานด้านประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น ข่าวแจก การเขียนบรรยายสรุป การเขียนคำปราศรัย การเขียนคำอธิบายภาพ คำขวัญ การเตรียมเอกสารเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในท้องถิ่นได้


3012402 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
(Public Relations of an Organization) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน การจัดองค์กรงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีต่อสังคม

3013405 สื่อประชาสัมพันธ์
(Public Relations Media) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาท คุณลักษณะ ความสำคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรตลอดจนการใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013406 การวิจัยประชาสัมพันธ์
(Public Relations Research)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิจัยนิเทศศาสตร์) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้เอกสารอ้างอิง การเลือกสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐานการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย และมีประสบการณ์ทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

3013407 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(Corporate Image Building Strategy) 3 (3-0-6)
ศึกษา เทคนิค วิธีการ รูปแบบการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในลักษณะต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรแต่ละประเภทโดยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อองค์กร

3013408 สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
(Modern Media for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความสำคัญ หลักการ เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์และผลิตสื่อสมัยใหม่ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การออกแบบ กลยุทธ์ด้านเนื้อหาและการประเมินผล

3013409 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ์
(Information technology for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศต่องานประชาสัมพันธ์ในระดับต่างๆ แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน ตลอดจนวิธีการนำข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึกจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013410 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักประชาสัมพันธ์
(Development of Personality for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎี ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เช่น การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นำ และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์

3013404 โครงการพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Special Project for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของโครงการพิเศษ ฝึกเขียนและจัดทำโครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

3013411 สื่อมวลชนสัมพันธ์
(Mass Media Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสื่อมวลชน ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และภารกิจของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013425 สัมมนาการประชาสัมพันธ์
(Seminar in Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการรูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวิจารณ์ในการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ของการประชาสัมพันธ์ ฝึกจัดสถานการณ์จำลองในการสัมมนาปัญหาการประชาสัมพันธ์และฝึกจัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง

3013412 ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Photography for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาถึงส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับแสง การกำหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้อง และส่วนประกอบเพื่อให้สามารถสื่อความหมาย และแนวความคิดตามเจตนาของผู้ส่งสารได้รวมทั้ง
ความหมาย คุณลักษณะของภาพถ่าย ภาพข่าว และประเภทของภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำเสนอภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

3013413 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Persuasion for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ลักษณะและวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบสำคัญทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำงานประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013414 ประชามติ
(Public Opinion) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของประชามติ ประชามติกับการโฆษณาชวนเชื่อ และสงครามจิตวิทยา การวิเคราะห์วิจัยประชามติ ความสำคัญและความสัมพันธ์ของประชามติกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างประชามติเพื่อผลในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

3012201 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
(Interpretation of Current Affairs for Communication) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาทและวิธีการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างๆ เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่อสารและงานด้านนิเทศศาสตร์

3013415 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Speaking for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความมุ่งหมาย และหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเตรียมการพูด การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝึกการใช้เสียง ตลอดจนลีลาการดำเนินเรื่อง และฝึกการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การพูดในฐานะพิธีกร การประชุม การพูดโทรศัพท์ การติดต่อสอบถาม การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การพูดจูงใจ การบรรยายสรุป และการพูดในโอกาสต่างๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013416 การนำเสนอผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Public Relations Presentation) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ วิธีการในการนำเสนอผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่การเตรียมรูปแบบ หรือกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งศึกษาเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ ตลอดจนฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นขณะนำเสนอผลงานด้านการประชาสัมพันธ์

3013417 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ
(Public Relations in Crisis) 3 (3-0-6)
ศึกษาลักษณะวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น รูปแบบการสื่อสารในช่วงที่เกิดวิกฤติต่างๆ ในองค์กร การบริหารการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับขณะที่องค์กรอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดวางตำแหน่งขององค์กร การจัดการภาวะวิกฤติ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดการกับข่าวลือในภาวะวิกฤติ

3013419 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Traditional Media for Public Relations) 3 (3-0-6)
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสื่อพื้นบ้าน ที่ทำเกิดความเข้าใจรูปแบบ เนื้อหา วิธีการและอิทธิพลที่มีต่อผู้รับสื่อ การใช้สื่อพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013418 การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
(Production of Radio and Television Programs for
Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ การผลิตรายการ การวางแผนเพื่อนำเสนอรายการ และการจัดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการและการจัดรายการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

3013205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(Printed Media) 3 (2-2-5)
ศึกษารูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แผ่นปลิว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนการผลิตจัดเตรียมเนื้อหา ดำเนินการผลิต และประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

3013420 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว
(Public Relations for Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษานโยบาย โครงสร้างการทำงาน การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013421 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Special Events for Public Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลัก วิธีการ และเทคนิคในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพื่องานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ศึกษารูปแบบการนำเสนอ การจัดเตรียมเนื้อหาของกิจกรรม กลยุทธ์ในการทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม ฝึกการจัดกิจกรรมพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด