แขนงวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013703 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Strategy for Communication Technology Management) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวคิด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการเทคโนโลยีสื่อสารการปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์


3013704 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และมัลติมีเดีย
(Mass Communication Technology and Multi Media) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ กระบวนการ องค์ประกอบของเทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อผสมรูปแบบต่าง ๆ ประเภท และวิธีการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และสื่อผสม อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์

3012701 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสาร
(English for Communication Technology) 3 (2-2-5)
พัฒนาทักษะในการฟัง และฝึกการอ่านบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร โดยสามารถเข้าใจการใช้ศัพท์ สำนวน การวางรูปแบบ การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในงานฟัง อ่าน และเขียนสำหรับเทคโนโลยีสื่อสาร

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3012702 การบริหารเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Management of Information Technology for Communication) 3 (3-0-6)
ศึกษาการบริหารความเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในวิทยาการ การสื่อสารสมัยใหม่ ที่นำมาช่วยในการจัดหา รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอ การเรียกใช้อย่างรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมาใช้ดำเนินการบริหารงานของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ

3013705 คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Computer for Communication Technology) 3 (2-2-5)
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ประเภท และวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปฏิบัติ

3013706 วิจัยเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Technology Communication Research)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิจัยนิเทศศาสตร์) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ สถิติเพื่อการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย การดำเนินงานวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

3013707 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
(Internet Technology) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกำหนดทิศทาง การเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ต วิวัฒนาการเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่ายระดับเมือง และเครือข่ายระดับประเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013708 การจัดการทรัพยากรการสื่อสาร
(Human Resources for Communication Management) 3 (3-0-6)
ศึกษาการจัดการทรัพยากรทางด้านการสื่อสาร แนวความคิด ความสำคัญ ตลอดจนโครงสร้าง นโยบาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำหรับการจัดการทรัพยากรการสื่อสารทางด้านนิเทศศาสตร์

3013826 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commercial) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมาย แนวความคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาขั้นตอน เทคนิคการปรับแต่ง และประมวลข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่าง ๆ

3013709 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับชุมชน (Communication Technology System Development for Community) 3 (3-0-6)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ การประยุกต์ เชื่อมโยง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และปริบทของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3013710 เทคโนโลยีการสื่อทางไกล
(Tele-communication Technology) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล โดยเน้นถึงความสำคัญ การเชื่อมโยง การนำมาใช้ประโยชน์ ทางด้านการสื่อสารทางไกล และพัฒนาด้านการศึกษาชุมชน และสังคม

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013711 นโยบาย และกฎหมายเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Policy and Law of Communication Technology) 3 (3-0-6)
ศึกษานโยบาย และกฎหมายของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพต่อไปในอนาคต

3013712 โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย
(Multi-media Program) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ และลักษณะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบ และผลิตสื่อที่มีทั้งภาพ ยกเว้นภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนฝึกออกแบบ ฝึกปฏิบัติ และจัดทำชิ้นงาน

3013723 การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการจัดการ
(The Communication Information System Development for management) 3 (2-2-5)
ศึกษาความสำคัญ แนวความคิด ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยเน้นที่การนำระบบที่มีการพัฒนามาใช้ในการดำเนินเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการสื่อสารเพื่อการจัดการ และการนำไปประยุกต์ใช้

3013714 ความคิดสร้างสรรค์ในสื่อดิจิตัล
(Creative Thinking in Digital Media) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ การสร้างแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการศึกษางานศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเขียน งานเพลง การ์ตูน ภาพยนตร์ และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการในการสร้างจินตนาการ โดยเข้าถึงอารมณ์ของผลงานนั้นว่าจะให้ความรู้สึกด้านใด หรือมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้งานออกแบบมีคุณภาพ และเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013715 สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Publishing) 3 (2-2-5)
ศึกษาทักษะความหมายของสิ่งพิมพ์ที่จำเป็น สำหรับคามสามารถในการเขียนข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขข่าว การผลิตเว็บไซต์ ศึกษาประเด็น และปัญหาเรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอข่าว และทักษะในการผลิตเว็บคาสท์ (webcast) ที่มีคุณภาพ

3013716 เทคนิค และเทคโนโลยีการนำเสนอ
(Technique and Technology Presentation) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเสนอ ศึกษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3013717 หลักการออกแบบการใช้งานของเว็บไซด์
(Principles of Website Design) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีทางการออกแบบเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานรวมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาจะเน้นหนักภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง ศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบบริหารการจัดการเนื้อหา (Content management System) ในการสร้างเว็บไซต์

3013718 แอนนิเมชั่น
(Animation) 3 (2-2-5)
ศึกษากระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำไปใช้งานด้านสื่อสารมวลชน การเขียนโครงสร้างการเล่าเรื่อง (Storyboard) การศึกษาการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013719 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
(Special Project of Communication Technology) 3 (2-2-5)
ให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษ หรือฝึกค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารเป็นบุคคล หรือกลุ่ม โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ แต่เน้นที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ โดยให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

3013720 สัมมนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Seminar in Communication Technology) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจปัญหา อุปสรรคข้อเท็จจริง ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ฝึกจัดสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริงในการสัมมนาเทคโนโลยีการสื่อสาร

3013721 ทฤษฎีการสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommunication Theory) 3 (3-0-6)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีการสื่อสาร แบบจำลอง กระบวนการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ในเชิงพฤติกรรม ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารมวลชน รวมทั้งระบบการสื่อสารในสังคม ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถนำแนวคิด ทฤษฏี มาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายกระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการสื่อสาร และเทคโนโลยีทุกรูปแบบ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013722 การบริหาร และออกแบบเครือข่าย
(Administration and Network Design) 3 (2-2-5)
ศึกษาการบริหารงาน การวิเคราะห์กลยุทธ์ และการพัฒนา การออกแบบเครือข่ายต่างๆ โดยการใช้เทคนิคพิเศษ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกการปฏิบัติการออกแบบเครื่อข่ายใหม่ให้สมจริง

3013723 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
(Webpage Writing and Design) 3 (2-2-5)
พื้นฐานและองค์ของเว็บเพจ การเลือกใช้ภาษา และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ แนวความคิด หลักการ และกลยุทธ์การออกแบบเว็บ กระบวนการพัฒนา การบริหาร และจัดการเว็บ เว็บโฮลดิ้ง และจรรยาบรรณของการพัฒนาการาเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

3013724 การวิเคราะห์ และการออกแบบมัลติมีเดีย
(Analysis and Multimedia Design) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวคิด เพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย ที่มีความเกี่ยวข้องกับการในยุกต์ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหา ศึกษาระบบเดิมที่มีอยู่ ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบใหม่

3013725 ระบบฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่องานนิเทศศาสตร์
(Internet Database System for Communication Arts) 3 (2-2-5)
ศึกษาความเป็นมาแนวคิดของการสื่อสาร หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริการต่าง ๆ ศึกษาการแสวงหารวบรวม การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้พัฒนาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เพื่องานนิเทศศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013726 การถ่ายภาพดิจิตอล
(Digital Photo) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ การใช้กล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์เสริม ที่ใช้ในการถ่ายภาพดิจิตอล รวมทั้งกระบวนการจัดทำ บันทึกไฟล์ข้อมูลภาพ การพิมพ์ และการตกแต่งภาพ โดยนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การถ่ายภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิตอล ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทั้งนี้ต้องผ่านการศึกษาการถ่ายภาพเบื้องต้น)

3013727 อินเทอร์เน็ตท้องถิ่น
(Local Internet) 3 (2-2-5)
การศึกษาลักษณะของสื่ออินเทอร์เน็ต การประยุกต์ การเชื่อมโยง เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม

3013728 การจัดการเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
(Management in Commercial Electronics) 3 (2-2-5)
ศึกษาชนิด ขอบเขต ขั้นตอน และการใช้งานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะ และแนวคิดของระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล แนวทาง และกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจ สำหรับการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย และความลับในการใช้งาน การทำการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่งสินค้า กฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์