แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3012601 หลักการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
(Principles of Communication for Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักและทฤษฎีการสื่อสารและหลักการ แนวคิดการท่องเที่ยว ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกระดับ ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคล ไปจนถึงการสื่อสารมวลชน ศึกษาผลประโยชน์และความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อการท่องเที่ยว การบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกันและกัน

3012602 สื่อสารมวลชนกับการท่องเที่ยว
(Mass Communication and Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างกันของสื่อมวลชน การเลือกใช้สื่อมวลชนสำหรับการสื่อสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ศึกษาบทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่างๆ โดยประยุกต์ทฤษฎีการจูงใจ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3013603 การวิจัยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
(Communication for Tourism Research)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิจัยนิเทศศาสตร์) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎี วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารการท่องเที่ยว การสำรวจประชามติ การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินคุณค่าของงานวิจัย สามารถนำผลการวิจัย สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013604 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(English for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการพื้นฐานในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการเขียนผ่านสื่อต่างๆ ศัพท์เฉพาะ สำนวนที่ใช้ การพูดสำหรับการติดต่อ สื่อสาร การฝึกฟัง การอ่านภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

3013605 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Advertising and Public Relations for
Communication Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ วิธีการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว กลยุทธ์ กลวิธีในการสร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรม หรืออื่นๆ เพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

3013606 การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Writing for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักและลีลาการเขียนเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่องานด้านการท่องเที่ยว และการเขียนเผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ

3013607 ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
(Strategy for Local Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการและวิธีการ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อดำเนินการทางด้านการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่าย การปฏิสัมพันธ์กับชุมชน หมู่บ้านและการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013608 การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
(Business Management in Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักและวิธีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การตลาด การจัดการองค์กรและบุคลากร ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3013609 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Media Production for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาท คุณลักษณะ ความสำคัญของสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษาหลัก วิธีการผลิตสื่อ ตลอดจนฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษากลยุทธ์ กลวิธีในการสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆให้มีความน่าสนใจ มีความเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว

3013610 สัมมนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
(Seminar in Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการรูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เหตุและปัจจัยต่อสัมฤทธิผลในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และวิเคราะห์สภาพการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในสังคมไทยปัจจุบัน ตลอดจนรับฟังการวิเคราะห์จาก
ผู้มีความรู้และประสบการณ์

3013611 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Special Project for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของโครงการพิเศษ ฝึกเขียนและจัดทำโครงการพิเศษด้านการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ ผู้มีความรู้และประสบการณ์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013612 การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
(Marketing Communication for Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักการ แนวคิดการสื่อสารการตลาด กระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของการท่องเที่ยว ความต้องการของตลาดโดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการสื่อสาร ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้เครื่องมือ ในการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ตลอดจนประเมินผลประสิทธิภาพจากสื่อสารการตลาด

3013613 จิตวิทยาผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยว
(Consumer Psychology in Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักและทฤษฎี ตลอดจนอิทธิพลของจิตวิทยา ที่มีผลต่อการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาหลัก วิธีการทางจิตวิทยาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการให้บริการ ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยว เพื่อมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

3012201 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
(Interpretation of Current Affairs for Communication) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาทและวิธีการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างๆ เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่อสารและงานด้านนิเทศศาสตร์

3013614 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Information System for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศต่องานด้านการท่องเที่ยว แหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนวิธีการนำข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึกจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013615 การสื่อสารการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ (Communication Tourism for Conservation) 3 (3-0-6)
ศึกษากระบวนการสื่อสาร การจัดการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับการท่องเที่ยว โดยการสร้างจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

3013616 การโน้มน้าวใจเพื่อการท่องเที่ยว
(Persuasion for Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ลักษณะและวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบสำคัญทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการท่องเที่ยว

3013617 หลักมัคคุเทศก์
(Tourism Guidance) 3 (2-2-5)
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานงานด้านมัคคุเทศก์ ปรัชญา บุคลิกภาพ มารยาท วิธีการพูดในที่ชุมชน จรรยาบรรณและหน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ โดยฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

3013618 การสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Communication for Eco-Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาองค์ประกอบ การดำเนินงานด้านการสื่อสาร องค์ประอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล หน้าที่สำคัญและประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013619 จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
(Communication Ethics for Tourism) 3 (3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ตลอดจนลัทธิ ความเชื่อต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภายใต้บริบทการสื่อสาร วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากกิจการ กิจกรรม พฤติกรรม การท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสาร ในการจัดระเบียบ การรักษามาตรฐาน และการพัฒนากิจการ กิจกรรมและพฤติกรรมดังกล่าว

3013620 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Communication for Cultural Tourism) 3 (3-0-6)
การดำเนินงานด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยว เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรม การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม การเรียนรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยว

3013621 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Special Event for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและปรัชญาของสันทนาการ หลักการคิดเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสันทนาการ โครงการฟื้นฟูสุขภาพทางการและทางใจ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารการท่องเที่ยว

3013411 สื่อมวลชนสัมพันธ์
(Mass Media Relations) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสื่อมวลชน ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และภารกิจของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013622 การสื่อข่าวการท่องเที่ยว
(Tourism News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวการท่องเที่ยว แหล่งข่าว วิธีคิด ประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวการท่องเที่ยว การประเมินคุณค่าข่าวการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวการท่องเที่ยวกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการท่องเที่ยว

3013623 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
(Radio and Television Production for Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการท่องเที่ยวลักษณะต่างๆ การผลิตรายการ การวางแผนเพื่อนำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว

3013624 บุคลิกภาพนักสื่อสารเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
(Personality for Communication Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และบุคลิกภาพทาสังคม เช่น การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการส่งเสริมการสื่อสารการท่องเที่ยว

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(Printed Media) 3 (2-2-5)
ศึกษารูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แผ่นปลิว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนการผลิตจัดเตรียม เนื้อหา ดำเนินการผลิต และประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

3013625 การสื่อสารด้านการแสดง และบันเทิง
(Performing and Entertainment Communication) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักและทฤษฎีการสื่อสารการแสดงทั้งตะวันตกและตะวันออก ตลอดจนประวัติ และพัฒนาการของการแสดงทุกรูปแบบ ศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านการแสดง (Acting) การใช้เสียง (Voice) การแสดงอารมณ์ต่างๆ (Emotional) การถ่ายทอดความรู้สึกที่แสดงผ่านสีหน้าและแววตา ศึกษาประโยชน์และการประยุกต์การแสดงเพื่อการนำเสนอในโอกาสและงานต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3013626 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว
(Public Relations for Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนศึกษานโยบาย โครงสร้างการทำงาน การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด

3013627 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
(Photography Public Relations for Tourism) 3 (2-2-5)
ศึกษาถึงส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับแสง การกำหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้อง และส่วนประกอบเพื่อให้สามารถสื่อความหมาย และแนวความคิดตามเจตนาของผู้ส่งสารได้รวมทั้ง
ความหมาย คุณลักษณะของภาพถ่าย ภาพข่าว และประเภทของภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การวางแผน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำเสนอภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว