ติดต่อคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
ที่ตั้ง : อาคารคณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 6)
โทร : 0 3947 1063, 0 3931 9111 ต่อ 1109
เว็บไซต์ : http://www.com-arts.rbru.ac.th