ประวัติความเป็นมา

     ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การบริหาร การศึกษา และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะต้องพัฒนา และปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณียกระดับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของหลักสูตร เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง ตลอดจนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภาคตะวันออก

     ในฐานะที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรนิเทศ-ศาสตร์ขึ้น และการจัดการเรียนการสอน นิเทศศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยเปิดหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2 ปี และในปี 2534 ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี  วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ มาศึกษาต่อในหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาเรียนเพิ่มเพียง 2 ปี และรับผู้สำเร็จการศึกษา จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาศึกษาต่อใช้เวลา 4 ปี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ในปี 2537

     ปัจจุบันนิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาสอบแข่งขันเข้าเรียนจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับ สาขาอื่นในมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะทำให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขึ้น เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเบื้องต้นจากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ นักวิชาการสาขานิเทศศาสตร์ นักวิชาชีพสาขานิเทศศาสตร์ องค์กรสื่อสารมวลชน นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์เก่าในรูปแบบการประชุมของคณะที่ปรึกษา การวิพากษ์ในลักษณะโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) การประชุมระดมสมอง การออกแบบสอบถามสำรวจ เป็นต้น  เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นมาประมวลเป็นแนวความคิดในการจัดทำหลักสูตรใหม่ตลอดจนการวิจัยความต้องการศึกษาต่อ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในปีพ.ศ. 2550 จากความสำคัญดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และประเทศชาต