JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งข่าวการแพร่กระจายไวรัส Ransomware mssecsvc.exe ภายในมหาวิทยาลัย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการสำนักฯ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการสำนักฯ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 10 สถาบัน บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในชื่อ "เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์"

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (บสส). รุ่นที่ 6 เข้าเฝ้าฯ “สมเด็จพระเทพฯ” รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกสถาบันอิศรา

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด 14    ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 1

  1     2   Next >>

ผลงานนักศึกษา

ข่าวทั้งหมด 14     ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 1
  1       2      Next>>  

ภาพกิจกรรม

 • “โชว์กึ๋นโฆษณาเจ๋งใส่ไอเดียดิจิทัล”...
 • เทคนิคการถ่ายภาพแบบเจาะลึกกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพระดับมืออาชีพ...
 • ร่วมต้อนรับ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ...
 • สัมนาทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชลบุรี ระยอง จัน...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์(สองภาษา) กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ...
 • โครงการสัมมนา Brand Building ทุเรียนจันท์ 4.0...
 • ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์...
 • โครงการ Comm. Arts Day (ครบรอบ ๘ ปี คณะนิเทศศาสตร์) ...
 • ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 22 กันยายน 2560...

ภาพกิจกรรมอื่นๆ