JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สารอธิการบดี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ขอเชิญนักศึกษาร่วมสนุกกับแคมเปญ "ท่าอย่างไรให้สอบ EXIT EXAM ผ่าน" ชิงทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ขอเชิญนักศึกษาร่วมสนุกกับแคมเปญ "ท่าอย่างไรให้สอบ EXIT EXAM ผ่าน" ชิงทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 10 สถาบัน บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในชื่อ "เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์"

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (บสส). รุ่นที่ 6 เข้าเฝ้าฯ “สมเด็จพระเทพฯ” รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกสถาบันอิศรา

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด 14    ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 1

  1     2   Next >>

ผลงานนักศึกษา

ข่าวทั้งหมด 14     ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 1
  1       2      Next>>  

ภาพกิจกรรม

 • โครงการ Singha photo Academy 2017
 • “โชว์กึ๋นโฆษณาเจ๋งใส่ไอเดียดิจิทัล”...
 • เทคนิคการถ่ายภาพแบบเจาะลึกกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพระดับมืออาชีพ...
 • ร่วมต้อนรับ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ...
 • สัมนาทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชลบุรี ระยอง จัน...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์(สองภาษา) กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ...
 • โครงการสัมมนา Brand Building ทุเรียนจันท์ 4.0...
 • ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์...
 • โครงการ Comm. Arts Day (ครบรอบ ๘ ปี คณะนิเทศศาสตร์) ...

ภาพกิจกรรมอื่นๆ