แขนงวิชาวารสารสนเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013203 การสื่อข่าวขั้นสูง
(Advance News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาถึงเทคนิคการสื่อข่าวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะห์ข่าว การพัฒนาความรู้ และทักษะในกระบวนการสื่อข่าว ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อข่าวโดยเน้นภาคปฏิบัติ


3013204 การวิจัยวารสารศาสตร์
(Research in Journalism)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การวิจัยนิเทศศาสตร์) 3 (2-2-5)
ศึกษาทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่องานวิจัยด้านวารสารศาสตร์ การเขียนโครงการ และปฏิบัติการวิจัยด้านวารสารศาสตร์

3013205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(Printed Media) 3 (2-2-5)
ศึกษารูปแบบ และวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวางแผนการผลิตจัดเตรียมเนื้อหา ดำเนินการผลิต และประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013206 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
(Newspaper and Magazine Editing) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจัดทำหนังสือพิมพ์ นิตยสารประเภทต่าง ๆ เช่น นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน นิตยสารเพื่อการจัดจำหน่ายทั่วไป ขนาด และรูปเล่มของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้คัดย่อต้นฉบับ การจัดหน้า
และตกแต่งหน้าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

3012201 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
(Interpretation of Current Affairs for Communication) 3 (2-2-5)
ศึกษาบทบาท และวิธีการเสนอข่าวของสำนักข่าวต่าง ๆ เรียนรู้วิธีคิด และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ตลอดจนปัญหา และแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่อสาร และงานด้านนิเทศศาสตร์

3012202 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
(Creative Writing in Journalism) 3 (2-2-5)
ศึกษารูปแบบ และวิธีการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอลัมน์ ร้อยกรอง ข่าวสังคม วิเคราะห์ข่าว บทวิจารณ์ สารคดี บทความ
โดยฝึกปฏิบัติตลอดภาคเรียน

3013207 การสื่อสารชุมชน
(Community Communication) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมาย บทบาท หน้าที่ องค์ประกอบ ความสำคัญของการสื่อสารทุกรูปแบบ พร้อมทั้งศึกษาบริบทชุมชน ที่มีความเชื่อมโยมกับการสื่อสาร ศักยภาพของชุมชนในการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ แนวคิดในการพัฒนาชุมชน และการใช้การสื่อสารพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013208 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์
(Electronic Publishing) 3 (2-2-5)
ศึกษาทักษะความหมายของสิ่งพิมพ์ที่จำเป็น สำหรับความสามารถในการเขียนข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขข่าว การผลิตเว็บไซต์ ศึกษาประเด็น และปัญหาเรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอข่าว และทักษะในการผลิต
เว็บคาสท์ (webcast) ที่มีคุณภาพ

3013209 การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
( Computer Design For Printed Media) 3 (2-2-5)
ศึกษาถึงหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานวารสารศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา รวมทั้งการออกแบบงาน
กราฟิกทางด้านต่างๆ

3013210 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(Community Newspaper) 3 (2-2-5)
ศึกษาลักษณะหน้าที่ และบทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อชุมชน ศึกษาองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมความเจริญเติบโต และเป็นอุปสรรคดำเนินงานเปรียบเทียบรูปแบบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

3013211 สิ่งพิมพ์ชุมชน
(Community Publication) 3 (3-0-6)
ศึกษารูปแบบ บทบาท หน้าที่ของสิ่งพิมพ์ชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิต และเผยแพร่ โดยเน้นการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการปกครองท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013212 การผลิตนิตยสาร
(Magazine Production and Publishing) 3 (2-2-5)
ศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดทำนิตยสาร การผลิตนิตยสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์ การจัดทำบทบรรณาธิการ หลักการออกแบบ การจัดพิมพ์ การจัดจำหน่าย ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนิตยสาร

3013213 การเขียนบทความ และสารคดี
(Article and Feature Writing) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของบทความ และสารคดี วิเคราะห์รูปแบบการเขียนบทความ และสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ศึกษากลวิธีการเขียน การใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวารสารศาสตร์

3013214 การเขียนบทบรรณาธิการ และการวิพากษ์
(Editorial and Critics Writing) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ และวิธีการเขียนบทบรรณาธิการ บทนำ และบทวิพากษ์ในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารข่าว เน้นการรวบรวมข้อมูล การประมวลเนื้อหา การเรียบเรียง การถ่ายทอดความคิด และฝึกปฏิบัติเขียนบทบรรณาธิการ และบทวิพากษ์

3013215 การออกแบบกราฟิกเพื่องานวารสารสนเทศ
(Graphics Design for Journalism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ และประเภทของงานกราฟิกสำหรับวารสารสนเทศ หลัก และเทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การเลือกประดิษฐ์ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้สี การจัดองค์ประกอบของงานกราฟิก การผลิตต้นแบบ และการประเมินผลงานกราฟิกสำหรับวารสารสนเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013216 การผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์
(Online Newspaper Production) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวโน้ม ความสำคัญ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ฝึกออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบเครือข่าย

3013217 การผลิตนิตยสารออนไลน์
(Online Magazine Production) 3 (2-2-5)
ศึกษาแนวโน้ม ความสำคัญ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนิตยสารออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ฝึกออกแบบหน้านิตยสารออนไลน์บนเว็บไซต์ ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบเครือข่าย

3013218 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวารสารสนเทศ
(Computer Information Technology and
Applications for Journalism) 3 (2-2-5)
ศึกษา และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ จำแนกประเภท จัดเก็บข้อมูล และนำมาใช้ในงานวารสารสนเทศ เป็นต้นว่าการใช้อินเทอร์เน็ต
โฮมเพจ มัลติมีเดีย

3013219 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
(Information Systems for Journalism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย และความสำคัญของระบบสารสนเทศต่องานวารสารศาสตร์ ฝึกสร้างฐานข้อมูลสำหรับงานวารสารสนเทศ ในระดับบุคคล และศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน


รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013220 การสื่อข่าวในพระราชสำนัก
(Court News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวในพระราชสำนัก การใช้คำราชาศัพท์เพื่อสร้างสรรค์ภาษาข่าวอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชสำนัก ศึกษาตัวอย่างการประทานสัมภาษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายชั้นสูง

3013221 การสื่อข่าวเศรษฐกิจ
(Economic News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวเศรษฐกิจ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจ การประเมินคุณค่าข่าวเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวเศรษฐกิจกับสายข่าวอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางเศรษฐกิจ

3013222 การสื่อข่าวการเมือง
(Political News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวทางการเมือง แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวการเมืองกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการเมือง

3013223 การสื่อข่าวสังคม
(Social News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวทางสังคม แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสังคมกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางสังคม

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013224 การสื่อข่าวบันเทิง
(Entertainment News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวบันเทิง แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวบันเทิง ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวบันเทิงกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางบันเทิง ตลอดจนการใช้ภาษาในข่าวบันเทิง

3013225 การสื่อข่าวต่างประเทศ
(International News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวต่างประเทศ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวต่างประเทศกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางข่าวต่างประเทศ

3013226 การสื่อข่าวสิ่งแวดล้อม
(Environment News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวสิ่งแวดล้อม แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสิ่งแวดล้อมกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางสิ่งแวดล้อม

3013227 การสื่อข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวการเทคโนโลยีสารสนเทศกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013228 การสื่อข่าวกีฬา
(Sport News Reporting)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวกีฬา แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวการกีฬากับสายข่าวอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการกีฬา

3013229 การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
(News Translation and English News Writing)
(วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสื่อข่าวเบื้องต้น) 3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการ และกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึกการแปลสำนวนโวหารศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
วารสาร และหนังสือพิมพ์

3013230 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
(Photo Journalism) 3 (2-2-5)
ศึกษาถึงส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับแสง การกำหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้อง และส่วนประกอบเพื่อให้สามารถสื่อความหมาย และแนวความคิดตามเจตนาของผู้ส่งสารได้รวมทั้ง
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และประเภทของภาพถ่ายในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบของภาพแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่าน ปฏิบัติการถ่ายภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเนื้อหา ตลอดจนการประเมินคุณภาพของภาพถ่ายทางด้านวารสาร

3013231 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
(Printing Technology) 3 (2-2-5)
ศึกษากระบวนการทางการพิมพ์เพื่อให้รู้จักเลือกใช้ และดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คำศัพท์ต่าง ๆ ทางด้านการพิมพ์โดยเน้นหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013232 การบริหารงานสิ่งพิมพ์ และนิตยสาร
(Printing and Magazine Management) 3 (3-0-6)
ศึกษาการจัดการองค์กรของสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น องค์การหนังสือพิมพ์ องค์การนิตยสาร การบริหารงานในฐานะกองบรรณาธิการ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ เสรีภาพ และการควบคุม รวมทั้งด้านธุรกิจการลงทุน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด

3013233 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
(News Paper of Experience) 3 (2-2-5)
ฝึกปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ "รำไพโพสต์" ภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม

3013234
ปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายนอกสถานที่
(Out-Door Practice in Local Newspaper) 3 (2-2-5)
ศึกษา และปฏิบัติด้านข่าว โดยความร่วมมือของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ปฏิบัติการภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบภายในเวลาที่กำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3013235 สัมมนาวารสารสนเทศ
(Seminar in Journalism) 3 (2-2-5)
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการรูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา วิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในการดำเนินงานวารสารศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ฝึกจัดสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง ในการสัมมนาวารสารศาสตร์

3013236 โครงการพิเศษเพื่องานวารสารสนเทศ
(Special Project in Journalism) 3 (2-2-5)
ให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษ หรืองานศึกษาค้นคว้าวารสารศาสตร์ในการดูแลของคณาจารย์ และคณะ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ