ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา

     พัฒนาวิชาการสื่อสาร   รังสรรค์องค์ความรู้

     เชิดชูคุณธรรม   ชี้นำท้องถิ่นและชุมชน


วิสัยทัศน์

   คณะนิเทศศาสตร์ผลิตบัณฑิตเพื่อท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการสื่อสารเพื่อรับใช้สังคม


พันธกิจ

   1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์

   3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

   4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล


อัตลักษณ์

   บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ ( Graduates Manage Wisely )


เอกลักษณ์

   ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก ( Wisdom of the East )


ยุทธศาสตร์

   1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   2. การวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

   3. บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

   5. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี


ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์

   1. สร้างระบบกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน TQF

   2. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

   3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

   4. สร้างระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

   1. ส่งเสริมให้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

   2. สนับสนุนให้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

   1. พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

   2. สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

กลยุทธ์

   1. บูรณาการ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2. พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี

กลยุทธ์

   1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

   2. เพิ่มประสิทธิภาพภายในการบริหารงบประมาณ

   3. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนิเทศศาสตร์

   4. พัฒนาระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา