บุคลากรประจำคณะนิเทศศาสตร์

บุคลากรประจำคณะนิเทศศาสตร์

 • Office com-arts at rambhai
  อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
  ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
 • Office com-arts at rambhai
  น.ส.พิมพ์ใจ รอดเมือง
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริห่ารงานทั่วไป
 • Office com-arts at rambhai
  นายวิทวัส วรรณประภา ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Office com-arts at rambhai
  นายรณภพ บุญเรือง
  ตำแหน่งนักวิชาการโสตศึกษา
 • Office com-arts at rambhai
  นายดนัย โชติแสง
  ตำแหน่งนักวิชการช่างศิลป์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

 • Office com-arts at rambhai
  นางสังวร ทองดา
  ตำหน่งเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร