งานวิจัย

 • งานวิจัย ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครั้งที่ 4 ชุมชนบ้านน้ำรัก เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวกรรณิการ์ โห้ยสิ้น

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานวิจัย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ขัตติยนารีนิเทศศาสตร์พัฒนาการ: การประกอบสร้างดัตลักษณ์ โดย อาจารย์รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทคัดย่องานวิจัย "การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์คณะ ของนักศึกษ่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณ๊" โดย อาจารย์พรพิมล สงกระสันต์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานวิจัย "กระบวนการสื่อสารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแพร่กระจายวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ภารดี พึ่งสำราญ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานวิจัย "ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานวิจัย "รายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุ Television Programs for Seniors" อาจารย์ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานวิจัย "ศักยภาพการบริหารจัดการสื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดจันทบุรี" อาจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • บทความวิชาการ "โทรทัศน์กับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก" อาจารย์ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • แหล่งสืบค้นงานวิจัย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทั้งหมด 20     ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 1
  1       2      Next>>