คณะจารย์ ประจำคณะนิเทศศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

 • com-arts rambhai
  ผศ.ดร.จำเริญ ตังคะศรี
  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 • com-arts rambhai
  อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
  รองคณบดี
  ฝ่ายบริหาร
 • com-arts rambhai
  อาจารย์นิสากร ยินดีจันทร์
  รองคณบดี
  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • manage comunication at rambhai
  อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง
  ผู้ช่วยคณบดี
  ฝ่ายวิชาการ

 • com-arts rambhai
  อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล
  ผู้ช่วยคณบดี
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • com-arts rambhai
  อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง
  ผู้ช่วยคณบดี
  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและจัดหารายได้

อาจารย์ประจำหลักสูตร การสื่อสารมวลชน

 • com-arts rambhai
  อาจารย์สมพงษ์ เส้งมณีย์
  ประธานหลักสูตรสื่อสารมวลชน

 • com-arts rambhai
  ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง

 • com-arts rambhai
  อาจารย์กาญจนา สมพื้น

 • com-arts rambhai
  ผศ.ภารดี พึ่งสำราญ

 • com-arts rambhai
  ผศ.เสาวนีย์ วรรณประภา

 • com-arts rambhai
  อาจารย์สกล กิจจริต

อาจารย์ประจำหลักสูตร สื่อสารบูรณาการ

 • com-arts rambhai
  อาจารย์ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ
  ประธานหลักสูตรสื่อสารบูรณาการ
 • media_integration
  ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์

 • media_integration
  อาจารย์นิสากร ยินดีจันทร์

 • media_integration
  อาจารย์เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์

 • media_integration
  อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี

 • com-arts rambhai
  อาจารย์พรพิมล สงกระสันต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตร์สองภาษา

 • com-arts rambhai
  อาจารย์อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค
  ประธานหลักสูตร นิเทศศาสตร์สองภาษา

 • Language Arts 2 at rambhai
  อาจารย์สริยาภา คันธวัลย์

 • com-arts rambhai
  อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา

 • com-arts rambhai
  อาจารย์ทอมมี่ เจนเสน

 • com-arts rambhai
  อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง

 • com-arts rambhai
  อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสาร

 • manage comunication at rambhai
  ผศ.รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา
  ประธานหลักสูตร
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  การจัดการการสื่อสาร

 • com-arts rambhai
  ผศ.ดร.จำเริญ ตังคะศรี

 • manage comunication at rambhai
  ผศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา

 • manage comunication at rambhai
  อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง

 • manage comunication at rambhai
  ดร.ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงค์