คณะจารย์ ประจำคณะนิเทศศาสตร์

คณะผู้บริหาร

 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai
 • com-arts rambhai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อบูรณาการ

 • media_integration
 • media_integration
 • media_integration
 • media_integration
 • media_integration

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2 ภาษา

 • Language Arts 2 at rambhai
 • Language Arts 2 at rambhai
 • Language Arts 2 at rambhai
 • Language Arts 2 at rambhai
 • Language Arts 2 at rambhai
 • Language Arts 2 at rambhai

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร

 • manage comunication at rambhai
 • manage comunication at rambhai
 • manage comunication at rambhai
 • manage comunication at rambhai
 • manage comunication at rambhai