มคอ.5

ปี 2560

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 ภาษา

2. หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสาร

3. หลักสูตรสื่อสารบูรณาการ

4. หลักสูตรสื่อสารมวลชน

ข่าวทั้งหมด 140 ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 1