JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด 14    ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 2

  << Back   1   2  

ผลงานนักศึกษา

ข่าวทั้งหมด 14     ขณะนี้อยู่หน้าที่ : 2
   << Back       1     2  

ภาพกิจกรรม

  • โครงการ Singha photo Academy 2017
  • “โชว์กึ๋นโฆษณาเจ๋งใส่ไอเดียดิจิทัล”...
  • เทคนิคการถ่ายภาพแบบเจาะลึกกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพระดับมืออาชีพ...
  • ร่วมต้อนรับ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ...
  • สัมนาทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชลบุรี ระยอง จัน...
  • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์(สองภาษา) กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ...
  • โครงการสัมมนา Brand Building ทุเรียนจันท์ 4.0...
  • ร่วมต้อนรับรักษาราชการแทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์...
  • โครงการ Comm. Arts Day (ครบรอบ ๘ ปี คณะนิเทศศาสตร์) ...

ภาพกิจกรรมอื่นๆ